AV iT INFO

Polityka prywatności Newslettera Integratora

Regulamin Newsletter Integratora

 • 1

Niniejszy regulamin usługi Newsletter Integrator, zwanym dalej „Regulaminem Newsletter Integratora”, określa zasady świadczenia tej usługi przez firmę PHP MARENGO s.c, z siedzibą ul. Wieniawskiego 39, 31-436 Kraków, zwaną dalej Marengo.

 • 2

Usługa Newsletter Integratora polega na przesyłaniu przez Marengo na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące Kanału AV iT oraz informacje o dostępnych ofertach, promocjach, wydarzeniach, konkursach i bonusach w Strefie Integratora.

Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter Integratora z Marengo, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych.

 • 3

Usługa Newsletter jest bezpłatna.

 • 4
 1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie https://avitinfo.pl/ w zakładce Strefa Integratora – podczas rejestracji do Strefy Integratora wyrazi zgodę na otrzymywanie Newslettera Integratora. 

Na podany podczas rejestracji adres mailowy zostanie przesłany link aktywacyjny. Po kliknięciu w link, aktywowana zostanie usługa Newsletter Integratora.

Odznaczenie checkboxa „zgoda otrzymywanie Newslettera Integratora” jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter Integratora, a w konsekwencji z wyrażeniem zgody na otrzymywanie Newslettera Integratora oraz akceptacją Regulaminu Newsletter Integratora i Polityki prywatności Strefy Integratora.

 1. Na korzystanie z usługi Newsletter Integratora można się zdecydować również później, już po zarejestrowaniu do Strefy Integratora. 

W tym celu, w Strefie Integratora należy kliknąć w zakładkę: „Newsletter Integratora”, podać adres e-mail, który został podany podczas rejestracji do Strefy Integratora, a na który ma być przesyłany Newsletter Integratora, a następnie nacisnąć przycisk „Wyślij”. 

Na podany podczas rejestracji adres mailowy zostanie przesłany link aktywacyjny. Po kliknięciu w link, aktywowana zostanie usługa Newsletter Integratora.

Podanie adresu mailowego i kliknięcie linku aktywacyjnego jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter, a w konsekwencji z wyrażeniem zgody na otrzymywanie Newslettera Integratora oraz akceptacją Regulaminu Newsletter Integratora i Polityki prywatności.

 • 5

Marengo informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 z późn.zm.).

 • 6

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter Integratora zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 • 7

Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter Integratora, niezależnie od możliwości dalszego korzystania ze Strefy Integratora. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

Osoba korzystająca z usługi Newsletter Integratora wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy redakcja@kanalavit.pl, pocztą na adres Marengo podany w postanowieniu § 1 Regulaminu lub osobiście do protokołu pod adresem wskazanym w postanowieniu § 1 Regulaminu.

 • 8

Do korzystania z usługi Newsletter Integratora konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

 • 9

Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy redakcja@kanalavit.pl, pocztą bezpośrednio na adres Marengo podany w Regulaminie lub osobiście w siedzibie Marengo.

W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez Marengo.

Marengo rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 • 10

W trakcie korzystanie z usługi Newsletter Integratora zabronione jest dostarczanie, w szczególności w korespondencji z Marengo lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym.

Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter Integratora nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.