AV iT INFO

Regulamin newslettera

Regulamin Newsletter
§ 1
Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem Newslettera”, określa zasady świadczenia tej usługi przez firmę PHP MARENGO s.c, z siedzibą ul. Wieniawskiego 39, 31-436 Kraków, zwaną dalej Marengo.
§ 2
Usługa Newsletter (zwana też jako Newsletter AViT) polega na przesyłaniu przez Marengo na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące Kanału AV iT.
Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Marengo, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych.
§ 3
Usługa Newsletter jest bezpłatna.
§ 4
Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie https://avitinfo.pl/ w zakładce Newsletter poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Wyślij”.
Na podany adres mailowy zostanie przesłany link aktywacyjny. Po kliknięciu w link, podany adres mailowy zostanie przesłany do Marengo.
Podanie adresu mailowego i kliknięcie linku aktywacyjnego jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter, a w konsekwencji z wyrażeniem zgody na otrzymywanie Newslettera oraz akceptacją Regulaminu Newslettera i Polityki prywatności.
§ 5
Marengo informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 z późn.zm.).
§ 6
Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
§ 7
Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy redakcja@kanalavit.pl, pocztą na adres Marengo podany w postanowieniu § 1 Regulaminu lub osobiście do protokołu pod adresem wskazanym w postanowieniu § 1 Regulaminu.
§ 8
Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
§ 9
Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy redakcja@kanalavit.pl, pocztą bezpośrednio na adres Marengo podany w Regulaminie lub osobiście w siedzibie Marengo.
W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez Marengo.
Marengo rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
§ 10
W trakcie korzystanie z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w szczególności w korespondencji z Marengo lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym.
Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.