AV iT INFO

Klauzula informacyjna RODO NEWSLETTER

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)- informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.H.P. Marengo s.c. (dalej Marengo), z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wieniawskiego 39 (31-436 Kraków), zarejestrowaną w CEIDG, NIP: 676 003 27 01, REGON 003909892,
Kontakt z Marengo – tel.: 124135202; e-mail: redakcja@kanalavit.pl
Pani/Pana dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, stanowisko, adres e-mail nazwa firmy, adres firmy, NIP będą przetwarzane w celu:
– obsługi newslettera
– obsługi strony internetowej
– promocji i marketingu działalności prowadzonej przez P.H.P. Marengo s.c. (dalej Marengo), świadczonych usług oraz oferowanych produktów
—— podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6, ust. 1 lit. a),
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty pracujące w redakcji platformy medialnej AV iT Info, takie jak: podmioty współorganizujące platformę medialną, w tym podmioty zajmując się serwisem IT, obsługujące platformę medialną oraz zajmujące się obsługa prawną, a także podmioty współfinansujące platformę medialną, tj. sponsorzy i partnerzy
— pragniemy poinformować, iż podmiot te dokonują przetwarzanie danych osobowych – działając na mocy i w oparciu o umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO), bądź też w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. spoza UE / organizacji międzynarodowej;
Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
Ma Pan/ Pani prawo: dostępu do swoich danych (na podstawie art. 15 RODO),do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO), do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO), do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO).
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu;
W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.